RAJKA BUNJEVAC, rođ. Zeman, dipl.ing.arh.

 

2020. – danas – predsjednica Hrvatske komore arhitekata
2021. – danas – članica Nadzornog odbora Hrvatskog centra za potresno inženjerstvo – Interventna služba
2009.g – danas – članica Skupštine Hrvatske komore arhitekata i Upravnog odbora HKA
2009. – 2015.g. – zamjenica predsjednika Hrvatske komore arhitekata u dva mandata
2009.g – danas – osniva RBP ARHITEKTI d.o.o. koji se bavi konzaltingom, projektiranjem, nadzorom te izradom stručnih elaborata i vještačenja
2000.g – danas – osniva Ured ovlaštene arhitektice Rajka Bunjevac koji se bavi projektiranjem, nadzorom te izradom stručnih elaborata i vještačenja
2000.g – danas – imenovana stalnim sudskim vještakom za arhitekturu, graditeljstvo i procjene nekretnina od strane Županijskog suda u Zagrebu
1999.g – danas – ovlaštena arhitektica – član Hrvatske komora arhitekata i inženjera u graditeljstvu
1997.-2000.g – zaposlena u Arhitektonskom atelieru Hržić d.o.o. Zagreb, kao vodeći projektant
1992.-1997.g.- zaposlena u Projektnom zavodu “TEHNIKA” d.d. Zagreb, kao vodeći projektant
1990.g.  – položila stručni ispit
1989.-1992.g. – zaposlena u “BIRO 71” Ljubljana, kao samostalni projektant
1989.g.  – poslijediplomski studij “Arhitektura u turizmu i slobodnom vremenu”
1988.g.  – diplomirala na Arhitektonskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu
1983.g. – maturirala u MIOC-u Zagreb, matematičar-informatičar
27.06.1964. – rođena u Zagrebu

 

Govori engleski jezik aktivno.
Dobitnica više stručnih priznanja i nagrada.
Izlagala na Salonu mladih i Zagrebačkom salonu.
Članica Hrvatske Komore arhitekata.
Članica Udruženja hrvatskih arhitekata.
Članica Hrvatskog društva sudskih vještaka.